Subsidievoorbeeld

 
Voor het kunnen herkennen van investeringen, op grond waarvan subsidie kan worden aangevraagd en verkregen, volgt hierna een aantal voorbeelden. Het is afhankelijk van onder meer de voorwaarden van een programma, de indieningtermijnen en het beschikbare budget of daadwerkelijk subsidie wordt toegezegd.

 • Ontwikkeling en innovatie (mkb, maatschappen binnen zorginstellingen, kleine zelfstandigen);
 • Ontwikkeling en uitvoering van culturele projecten (lokaal, regionaal en nationaal: zoals bevordering communicatie tussen autochtonen en allochtonen);
 • Export en ontwikkelingssamenwerking (waaronder kennisuitwisseling);
 • Onderzoek (nieuwe producten);
 • Sport en recreatie (samenwerking tussen gemeente en sportvereniging, gehandicaptensport);
 • Bouw en ruimtelijke ordening (verbeteren leefbaarheid);
 • Energie (besparing, ontwikkeling technieken);
 • Milieu (natuurbeheer, waterprojecten);
 • Onderwijs (bo en vo: cursussen onderwijspersoneel, vrijwilligersbeleid, uitwisseling van leerlingen);
 • Scholing en kennisoverdracht (nationaal en internationaal);
 • Welzijn (investeringen in jeugd en ouderen) en
 • Gezondheidszorg (verbetering dienstverlening, ontwikkeling nieuwe producten).
www.saia.nl